ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางณินทิรา โสภณพนิช
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร ภูธนกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณิตา บุลสุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร วัชรสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางช่อฟ้า ราษฏร์บริหาร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัฐไชย ฤดีอมรเกียรติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางมีนา รอดคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางลำไพ จุ่นเจิม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู