ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาซูรา บือราเฮง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไซนูดิน ประจัน

ว่าที่ร้อยตรี มารวัน มือแนง