ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกมลนิตย์ จิตจักร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุจิตตา สีสุวอ

นางสาวพิสมัย น่วมจะโป๊ะ

นางสาวจีระนันท์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา