ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจีระนันท์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุจิตตา สีสุวอ

นางสาวพิศมัย น่วมจะโป๊ะ

นางสาวกมลนิตย์ จิตจักร