ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววัลย์ลิกา วัฒนจิตต์

นางสาวนิภาวรรณ จิตตะโคตร