ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววัลย์ลิกา วัฒนจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว

นางสาวนิภาวรรณ จิตตะโคตร