ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางณินทิรา โสภณพนิช
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

นางมีนา รอดคล้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลำไพ จุ่นเจิม
ผู้จัดการ

นางสิริพร อุทัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากรและกิจการนักเรียน

นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกวินภัค นครเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนภาพร กนกไพบูลย์สกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ