ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววราพร ไทรนนทรี
ครูเกษตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางแสงเดือน จอมใจเหล็ก
ครูการงานอาชีพ

นางสาวภิญญาพัชญ์ มีสวย
ครูการงานอาชีพ