ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววราพร ไทรนนทรี
หัวกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางแสงเดือน จอมใจเหล็ก

นางสาวขนิษฐา รัชตะวิเศษ

นายทศพร ทิวะทรัพย์