ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจาตุรงค์ ถูสินแก่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายขวัญเพชร คิดเห็น

นางสาวสำเนาว์ อุทัศน์