บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกวินภัค นครเกษม
หัวหน้างานธุรการ

นางพิมพ์ณัฐชา พันธุศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยุธนา อินทนะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายการันต์ ละวรรณวงษ์
ช่างซ่อมบำรุง

นายอับดุลว่าฮับ หะรีเมา
พนักงานขับรถ

นายธนภณ อำนวยโชค
คนสวน