ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางณินทิรา โสภณพนิช
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

นางมีนา รอดคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางลำไพ จุ่นเจิม
ผู้จัดการโรงเรียน

นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวสิริพร คำวิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวกวินภัค นครเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนภาพร กนกไพบูลย์สกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ