ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณี ก้านแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวญานาวียะ คางา

นางสาวนิฤมล ตู้แก้ว

นางสาวก้านตอง สร้อยทอง