ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางณินทิรา โสภณพนิช
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๘ มกราคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางมีนา รอดคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กรกฏาคม 2561ถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางลำไพ จุ่นเจิม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริพร คำวิเศษ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกวินภัค นครเกษม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :