ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกฤตยา อินปรางค์

หัวหน้าปฐมวัย

นางณัฐรุจา สีดาพันธ์

นางสาวธนวรรณ ปิดฉายะ

นางเงิน สุทธาวาศ

นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญรอด

นางสาวจรรยาภรณ์ ศุขศิลป์