หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

นางสาวสิริพร คำวิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหางานวิชาการ

นางสาวขันทอง แสงสว้สดิ์
หน้าหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหางงานบุคคล

นางสาวกวินภัค นครเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนภาพร กนกไพบูลย์สกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ