ผู้บริหาร

นางณินทิรา โสภณพนิช
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2017
ปรับปรุง 18/04/2022
สถิติผู้เข้าชม 300236
Page Views 408177
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา บางคูรัด บางบัวทอง
2 โรงเรียนปิยะฉัตร บางบัวทอง บางบัวทอง
3 โรงเรียนประชารัฐบำรุง บางบัวทอง บางบัวทอง
4 โรงเรียนแสงประเสริฐ บางบัวทอง บางบัวทอง
5 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ บางบัวทอง บางบัวทอง
6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก บางรักพัฒนา บางบัวทอง
7 โรงเรียนอนุบาลวรทัย บางรักพัฒนา บางบัวทอง
8 โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์ บางรักพัฒนา บางบัวทอง
9 โรงเรียนเพทพิมานพิทยา บางรักพัฒนา บางบัวทอง
10 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา บางรักพัฒนา บางบัวทอง
11 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต บางรักพัฒนา บางบัวทอง
12 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม บางรักพัฒนา บางบัวทอง
13 โรงเรียนกสิณธร บางรักพัฒนา บางบัวทอง
14 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางรักพัฒนา บางบัวทอง
15 โรงเรียนอนุบาลจัตุพร บางรักใหญ่ บางบัวทอง
16 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) บางรักใหญ่ บางบัวทอง
17 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) บางรักใหญ่ บางบัวทอง
18 โรงเรียนอนุบาลประคองสุข บางรักใหญ่ บางบัวทอง
19 โรงเรียนบางบัวทอง พิมลราช บางบัวทอง
20 โรงเรียนพระเเม่สกลสงเคราะห์ พิมลราช บางบัวทอง
21 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ละหาร บางบัวทอง 0-2194-3179 / 0-2923-0686
22 โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา ละหาร บางบัวทอง
23 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง ละหาร บางบัวทอง
24 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ละหาร บางบัวทอง
25 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ละหาร บางบัวทอง
26 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ บางบัวทอง
27 โรงเรียนวัดลำโพ ลำโพ บางบัวทอง 0-2926-0686
28 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ลำโพ บางบัวทอง
29 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา โสนลอย บางบัวทอง
30 โรงเรียนอนุบาลธนพร โสนลอย บางบัวทอง
31 โรงเรียนพระแม่สภลสงเคราะห์ โสนลอย บางบัวทอง
32 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โสนลอย บางบัวทอง
33 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง โสนลอย บางบัวทอง
34 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) บางม่วง บางใหญ่
35 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา (บางใหญ่) บางม่วง บางใหญ่
36 โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ บางม่วง บางใหญ่
37 โรงเรียนพิศาลธรรมพาที บางเลน บางใหญ่
38 โรงเรียนญาโณทัย บางเลน บางใหญ่ 02-921-5973
39 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) บางเลน บางใหญ่
40 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) บางแม่นาง บางใหญ่
41 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) บางแม่นาง บางใหญ่
42 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม บางใหญ่ บางใหญ่
43 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) บางใหญ่ บางใหญ่
44 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) บางใหญ่ บางใหญ่
45 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) บ้านใหม่ บางใหญ่ 0-2927-8366
46 โรงเรียนบ้านใหม่(ศรีอินทร์พงษ์วิทยาคาร) บ้านใหม่ บางใหญ่ 0-2449-7703
47 โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ บ้านใหม่ บางใหญ่
48 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เสาธงหิน บางใหญ่
49 โรงเรียนวัดอินทร์ เสาธงหิน บางใหญ่
50 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เสาธงหิน บางใหญ่ 0819139079
51 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) คลองข่อย ปากเกร็ด
52 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี คลองพระอุดม ปากเกร็ด
53 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
54 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
55 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
56 โรงเรียนอนุบาลจุติพร คลองเกลือ ปากเกร็ด
57 โรงเรียนอนุบาลอาภากร คลองเกลือ ปากเกร็ด
58 โรงเรียนคลองเกลือ คลองเกลือ ปากเกร็ด
59 โรงเรียนจิตร์จำรูญวิทยา คลองเกลือ ปากเกร็ด
60 โรงเรียนวัดเชิงเลน ท่าอิฐ ปากเกร็ด 025258217
61 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ท่าอิฐ ปากเกร็ด
62 โรงเรียนวัดบางบัวทอง(โศภณวิทยานุเคราะห์) ท่าอิฐ ปากเกร็ด
63 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม บางตลาด ปากเกร็ด
64 โรงเรียนฤกษบุตร์ (สอิ้งอนุสรณ์) บางตลาด ปากเกร็ด
65 โรงเรียนศรีสังวาลย์ บางตลาด ปากเกร็ด
66 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก บางตลาด ปากเกร็ด
67 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ บางตลาด ปากเกร็ด
68 โรงเรียนชลประทานวิทยา บางตลาด ปากเกร็ด
69 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด บางตลาด ปากเกร็ด 025845344
70 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 2 บางตลาด ปากเกร็ด
71 โรงเรียนวัดตาล บางตะไนย์ ปากเกร็ด
72 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) บางตะไนย์ ปากเกร็ด
73 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม บางพลับ ปากเกร็ด
74 โรงเรียนวัดกู้(นันทาภิวัฒน์วิทยา) บางพูด ปากเกร็ด 0-2584-2676
75 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร บางพูด ปากเกร็ด 0-2503-3361
76 โรงเรียนกุมุทมาส บางพูด ปากเกร็ด
77 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116 บางพูด ปากเกร็ด
78 โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ บางพูด ปากเกร็ด
79 โรงเรียนอัมพรไพศาล บางพูด ปากเกร็ด
80 โรงเรียนพิชญศึกษา บางพูด ปากเกร็ด
81 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย บางพูด ปากเกร็ด
82 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
83 โรงเรียนดารานุกูลนนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
84 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
85 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) บ้านใหม่ ปากเกร็ด 0-2583-9127
86 โรงเรียนวัดสลักเหนือ บ้านใหม่ ปากเกร็ด 02 5837770
87 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
88 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา ปากเกร็ด ปากเกร็ด
89 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) ปากเกร็ด ปากเกร็ด
90 โรงเรียนวัฒนพฤกษา ปากเกร็ด ปากเกร็ด
91 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
92 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) ปากเกร็ด ปากเกร็ด
93 โรงเรียนอนุบาลวรรรณทิพย์ชุมชนนนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
94 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ปากเกร็ด ปากเกร็ด
95 โรงเรียนวัดศาลากุล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด
96 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เกาะเกร็ด ปากเกร็ด
97 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย
98 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย 029219312
99 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ขุนศรี ไทรน้อย 029219760
100 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) คลองขวาง ไทรน้อย
101 โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที่ 55 ทวีวัฒนา ไทรน้อย
102 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ทวีวัฒนา ไทรน้อย
103 โรงเรียนวัดคลองเจ้า ทวีวัฒนา ไทรน้อย
104 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
105 โรงเรียนราษฏร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
106 โรงเรียนวัดลากค้อน ราษฎร์นิยม ไทรน้อย 02-5818607
107 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
108 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย หนองเพรางาย ไทรน้อย 02-9272578
109 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หนองเพรางาย ไทรน้อย 0-2927-6776
110 โรงเรียนวัดเพรางาย หนองเพรางาย ไทรน้อย 0-2927-1603
111 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ ไทรน้อย ไทรน้อย
112 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ไทรน้อย ไทรน้อย
113 โรงเรียนไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย
114 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรน้อย ไทรน้อย
115 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย 02-5971517
116 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ไทรใหญ่ ไทรน้อย
117 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง ไทรใหญ่ ไทรน้อย
118 โรงเรียนวัดสโมสร ไทรใหญ่ ไทรน้อย
119 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ไทรใหญ่ ไทรน้อย 0-2985-5640