ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางณินทิรา โสภณพนิช
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2017
ปรับปรุง 27/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 152540
Page Views 220318
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา บางคูรัด บางบัวทอง
2 โรงเรียนปิยะฉัตร บางบัวทอง บางบัวทอง
3 โรงเรียนแสงประเสริฐ บางบัวทอง บางบัวทอง
4 โรงเรียนประชารัฐบำรุง บางบัวทอง บางบัวทอง
5 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ บางบัวทอง บางบัวทอง
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางรักพัฒนา บางบัวทอง
7 โรงเรียนอนุบาลวรทัย บางรักพัฒนา บางบัวทอง
8 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา บางรักพัฒนา บางบัวทอง
9 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม บางรักพัฒนา บางบัวทอง
10 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก บางรักพัฒนา บางบัวทอง
11 โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์ บางรักพัฒนา บางบัวทอง
12 โรงเรียนกสิณธร บางรักพัฒนา บางบัวทอง
13 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต บางรักพัฒนา บางบัวทอง
14 โรงเรียนเพทพิมานพิทยา บางรักพัฒนา บางบัวทอง
15 โรงเรียนอนุบาลจัตุพร บางรักใหญ่ บางบัวทอง
16 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) บางรักใหญ่ บางบัวทอง
17 โรงเรียนอนุบาลประคองสุข บางรักใหญ่ บางบัวทอง
18 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) บางรักใหญ่ บางบัวทอง
19 โรงเรียนพระเเม่สกลสงเคราะห์ พิมลราช บางบัวทอง
20 โรงเรียนบางบัวทอง พิมลราช บางบัวทอง
21 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ละหาร บางบัวทอง
22 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง ละหาร บางบัวทอง
23 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ละหาร บางบัวทอง
24 โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา ละหาร บางบัวทอง
25 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ละหาร บางบัวทอง 0-2194-3179 / 0-2923-0686
26 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ บางบัวทอง
27 โรงเรียนวัดลำโพ ลำโพ บางบัวทอง 0-2926-0686
28 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ลำโพ บางบัวทอง
29 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง โสนลอย บางบัวทอง
30 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา โสนลอย บางบัวทอง
31 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โสนลอย บางบัวทอง
32 โรงเรียนอนุบาลธนพร โสนลอย บางบัวทอง
33 โรงเรียนพระแม่สภลสงเคราะห์ โสนลอย บางบัวทอง
34 โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ บางม่วง บางใหญ่
35 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) บางม่วง บางใหญ่
36 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา (บางใหญ่) บางม่วง บางใหญ่
37 โรงเรียนญาโณทัย บางเลน บางใหญ่ 02-921-5973
38 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) บางเลน บางใหญ่
39 โรงเรียนพิศาลธรรมพาที บางเลน บางใหญ่
40 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) บางแม่นาง บางใหญ่
41 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) บางแม่นาง บางใหญ่
42 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) บางใหญ่ บางใหญ่
43 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม บางใหญ่ บางใหญ่
44 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) บางใหญ่ บางใหญ่
45 โรงเรียนบ้านใหม่(ศรีอินทร์พงษ์วิทยาคาร) บ้านใหม่ บางใหญ่ 0-2449-7703
46 โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ บ้านใหม่ บางใหญ่
47 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) บ้านใหม่ บางใหญ่ 0-2927-8366
48 โรงเรียนวัดอินทร์ เสาธงหิน บางใหญ่
49 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เสาธงหิน บางใหญ่ 0819139079
50 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เสาธงหิน บางใหญ่
51 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) คลองข่อย ปากเกร็ด
52 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี คลองพระอุดม ปากเกร็ด
53 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
54 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
55 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
56 โรงเรียนอนุบาลจุติพร คลองเกลือ ปากเกร็ด
57 โรงเรียนจิตร์จำรูญวิทยา คลองเกลือ ปากเกร็ด
58 โรงเรียนคลองเกลือ คลองเกลือ ปากเกร็ด
59 โรงเรียนอนุบาลอาภากร คลองเกลือ ปากเกร็ด
60 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ท่าอิฐ ปากเกร็ด
61 โรงเรียนวัดเชิงเลน ท่าอิฐ ปากเกร็ด 025258217
62 โรงเรียนวัดบางบัวทอง(โศภณวิทยานุเคราะห์) ท่าอิฐ ปากเกร็ด
63 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม บางตลาด ปากเกร็ด
64 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 2 บางตลาด ปากเกร็ด
65 โรงเรียนชลประทานวิทยา บางตลาด ปากเกร็ด
66 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ บางตลาด ปากเกร็ด
67 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด บางตลาด ปากเกร็ด 025845344
68 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก บางตลาด ปากเกร็ด
69 โรงเรียนฤกษบุตร์ (สอิ้งอนุสรณ์) บางตลาด ปากเกร็ด
70 โรงเรียนศรีสังวาลย์ บางตลาด ปากเกร็ด
71 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) บางตะไนย์ ปากเกร็ด
72 โรงเรียนวัดตาล บางตะไนย์ ปากเกร็ด
73 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม บางพลับ ปากเกร็ด
74 โรงเรียนกุมุทมาส บางพูด ปากเกร็ด
75 โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ บางพูด ปากเกร็ด
76 โรงเรียนวัดกู้(นันทาภิวัฒน์วิทยา) บางพูด ปากเกร็ด 0-2584-2676
77 โรงเรียนอัมพรไพศาล บางพูด ปากเกร็ด
78 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116 บางพูด ปากเกร็ด
79 โรงเรียนพิชญศึกษา บางพูด ปากเกร็ด
80 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย บางพูด ปากเกร็ด
81 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร บางพูด ปากเกร็ด 0-2503-3361
82 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
83 โรงเรียนดารานุกูลนนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
84 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) บ้านใหม่ ปากเกร็ด 0-2583-9127
85 โรงเรียนวัดสลักเหนือ บ้านใหม่ ปากเกร็ด 02 5837770
86 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
87 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
88 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา ปากเกร็ด ปากเกร็ด
89 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) ปากเกร็ด ปากเกร็ด
90 โรงเรียนอนุบาลวรรรณทิพย์ชุมชนนนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
91 โรงเรียนวัฒนพฤกษา ปากเกร็ด ปากเกร็ด
92 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) ปากเกร็ด ปากเกร็ด
93 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
94 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ปากเกร็ด ปากเกร็ด
95 โรงเรียนวัดศาลากุล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด
96 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เกาะเกร็ด ปากเกร็ด
97 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย 029219312
98 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ขุนศรี ไทรน้อย 029219760
99 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย
100 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) คลองขวาง ไทรน้อย
101 โรงเรียนวัดคลองเจ้า ทวีวัฒนา ไทรน้อย
102 โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที่ 55 ทวีวัฒนา ไทรน้อย
103 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ทวีวัฒนา ไทรน้อย
104 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
105 โรงเรียนวัดลากค้อน ราษฎร์นิยม ไทรน้อย 02-5818607
106 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
107 โรงเรียนราษฏร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
108 โรงเรียนวัดเพรางาย หนองเพรางาย ไทรน้อย 0-2927-1603
109 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หนองเพรางาย ไทรน้อย 0-2927-6776
110 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย หนองเพรางาย ไทรน้อย 02-9272578
111 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย 02-5971517
112 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ ไทรน้อย ไทรน้อย
113 โรงเรียนไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย
114 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรน้อย ไทรน้อย
115 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ไทรน้อย ไทรน้อย
116 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ไทรใหญ่ ไทรน้อย
117 โรงเรียนวัดสโมสร ไทรใหญ่ ไทรน้อย
118 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ไทรใหญ่ ไทรน้อย 0-2985-5640
119 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง ไทรใหญ่ ไทรน้อย