ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางภาวดี บุญนำมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสมมิญช์ ภาสพันธ์ไทย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมริน แก้วสุกเรือง

นางศันสนีย์ ยิ้มดี