ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียน
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและหลักสูตรการจัดการศึกษา
๒. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตด้านการดำรงชีวิต มีพื้นฐานอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
๕. พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายของโรงเรียนศรีสังวาลย์
ด้านผู้เรียน
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษา
ด้านบุคลากร
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
ด้านการบริหารงาน
๔. บริหารงานโดยการกระจายอำนาจและทุกคนมีส่วนร่วม
ด้านองค์กรเครือข่าย
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง
เป้าหมายโรงเรียนศรีสังวาลย์
          ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและหลักสูตรการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตด้านการดำรงชีวิต มีพื้นฐานอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองดีของประชาคมอาเซียนได้ตามศักยภาพ
๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับการตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
          ๔. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
          ๕. มีระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
          ๖. ผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา