ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียนศรีสังวาลย์
ปรัชญา ของโรงเรียน คือ “แข็งแรง เก่ง ดี รักสามัคคี มีความสุข มีศักดิ์ศรี” มีความหมายว่า ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น ให้ความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุดในฐานะนักเรียนเป็น“ผู้บริโภค” และโรงเรียนเป็น “ผู้ให้บริการ” กล่าวคือยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นเป้าหมายของการดำเนินงาน นักเรียนของโรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ดังนั้น งานพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะสำคัญต่อการดำรงชีวิต ๔  ประการ  คือ
แข็งแรง หมายถึง ได้รับการตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการบำบัดอย่างเหมาะสม สามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวัน สามารถใช้เครื่องช่วยคนพิการ กายอุปกรณ์ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกได้ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
เก่ง หมายถึง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน พัฒนาสติปัญญาทั้งในเชิงเหตุผล และสุนทรียภาพ มีความรอบรู้และทักษะด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง กว้างขวาง ทันสมัย สามารถใช้ทั้งเทคโนโลยี และภูมิปัญญาชาวบ้าน กล่าวคือ “คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น” รวมทั้งสามารถแสวงหา และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
ดี หมายถึง ได้รับการอบรมและฝึกฝนให้เป็นผู้มี“กาย วาจาใจ ดี” มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตยและสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม
รักสามัคคี หมายถึง ได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความเข้าใจ รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้อื่น ตระหนักถึงความสำคัญของหมู่คณะมีความปรองดอง ตลอดจนสามารถดำรงอยู่และทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้อย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ
มีความสุข และมีศักดิ์ศรี หมายถึง ได้รับการอบรมและฝึกฝนให้เป็นผู้พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข โดยเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป
สภาพชุมชนโดยรวม